Krótka historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach powstała w 1928 roku. Założycielem jednostki był kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Klimczak. W 1933 roku jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną. Przed II wojną światową rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny...

Czytaj więcej

BulletDołącz do nas

Rekrutacja do Ochotniczej Straży Pożarnej w Obicach:

Aby zostać strażakiem OSP Obice należy:

1. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki.

2. Uzyskać pozytywną decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

3. Złożyć ślubowanie

Kandydat na strażaka OSP Obice podlega ocenie przez okres próby pół roku. Po tym okresie Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków, lub też nie (w sytuacji jeśli kandydat np. nie wywiązywał się z powierzonych obowiązków.)

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się kandydat do naszej jednostki to: 

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, – koleżeństwo wobec starszych  jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Zostając członkiem czynnym naszej organizacji możesz zdobywać nowe umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach takich jak: 

 • Kurs dowódców;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych; (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc)
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs  operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs podstawowy (wymagany do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych)
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców – konserwatorów;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.
 • Kurs podstawowy strażaków – ratowników OSP

PrzyjacieleZaprzyjaźnione portale